Статия за дейността на екипа на Кристин Василева Костадинова


Ръководител:Кристин Василева Костадинова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Гергана Асенова Иванова

Грета Спасова Маркова

Евелина Владимирова Яева

За нас:Road safety group
Област:Благоевград
Населено място:
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
20.10.2013 г.
Час
15:00 ч.
Място
гр. Благоевград, кръстовището на бул."В.Левски" и бул."Джеймс Баучер", Благоевград
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Намалена видимост на участниците в движението; Множество конфликтни точки между автомобилопоток и човекопоток; Липса на знаци предупреждаващи водачите за наличието на учебно заведение;
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
На булевардите "Джеймс Баучер" и "Владо Черноземски", които участват в кръстовището.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

350
Констатирани нарушения:

Общо наблюдавани пешеходци:

60
Констатирани нарушения:
Наблюдения и изводи:
Културата на шофиране е много ниска, а културата на движение на пешеходците като участници в движението почти липсва.
Предложения за подобряване на обстановката:
Преструктуриране на кръстовището, в такова с кръгово движение.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Няма
… както и следните медии:
Няма
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
19.11.2013 г.
Час
11:30 ч.
Място
Офис на сдружение "Отворена младеж", София